top of page

Salmonella hos katt

På etterjulsvinteren 2020 har det vært uvanlig mange tilfeller av salmonella-infeksjon hos katt.

Salmonella

Salmonella-infeksjon er en bakteriell magetarminfeksjon som en sjelden gang rammer dyr i Norge. Salmonella finnes ikke hos norske landdyr, men dyr kan smittes i utlandet, i fordervet importert for og av småfugl.

Salmonellose er en B-sykdom i Norge og er derfor underlagt retningslinjer for prøvetaking, diagnostikk, behandling og restriksjoner.

Salmonella er en zoonose, det vil si at sykdommen smitter mellom dyr og mennesker!!!

Sykdommen smitter ved fekaloral smitte, dvs at bakterien skilles ut i feces hos syke dyr/mennesker.

Symptomer

Katter med salmonella kan ha uspesifikke symptomer, men ofte ett eller flere av følgende symptomer

 • Diare

 • Oppkast

 • Feber

 • Nedsatt allmenntilstand

 • Anoreksi

 • Magesmerter

Utredning

Følgende er indisert ved mistanke katt salmonella

 • Generell helseundersøkelse inkl temperatur

 • Blodprøve hematologi

 • Fecesprøve

For å påvise salmonella hos syk katt bør det fortrinnsvis tas ut prøve med minst 10 g feces. Dette kan være vanskelig. Hvis det ikke er mulig med tilstrekkelig mengde kan det tas prøve fra endetarmen med bomullspinne som sendes på transportmedium.

Forsendelse og analyse av prøver tatt på mistanke om A og B sykdommer er gratis, mens uttak av prøven belastes eier.

Behandling

Behandling ved mistanke salmonella

 • Væskebehandling

 • Nsaids iv

 • Kvalmestillende iv

 • Nsaids 3-5 dager hjemme

 • Zoolac hjemme

Antibiotika vurderes i alvorlige tilfeller.

Avvente prøvesvar

Katten holdes inne til prøvesvar foreligger, og praktisere ekstra hygiene rundt kassen samt generell håndhygiene i hjemmet.

Katten skal ha behandling som foreskrevet av veterinær, på klinikk og påfølgende behandling hjemme.

Dersom prøven er positiv tar også Mattilsynet kontakt med eier.

Info til katteeier fra Mattilsynet

Mattilsynet har god informasjon til katteeiere om salmonellose hos katt. Først og fremst dreier det seg om to artikler:

1) Salmonella hos katter

Generelle råd til katteeiere

Vær nøye med håndhygiene

Tøm og rengjør matskål ofte. Matskål ol bør ikke vaskes der du vasker kjøkkenutstyr som brukes til

mennesker.

Tøm og rengjør kattekasse ofte. Kast avføring og sand fra kattekassen i restavfallet.

Dersom katten din er syk, og du tror at den kan ha Salmonella, ta kontakt med veterinær. Du må varsle

veterinæren før du tar med katten til klinikken.

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på

Salmonella. Det mistenkes at smitten kommer fra småfugl.

Salmonellainfeksjon er en alvorlig sykdom som kan smitte til andre dyr og mennesker, og både mistanke og

funn av sykdommen skal varsles til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer på salmonellainfeksjon

Symptomene på salmonellainfeksjon hos katt kan variere. Noen katter viser ingen symptomer, andre kan ha

milde symptomer med litt temperaturstigning og nedsatt matlyst. I alvorlige tilfeller kan katten ha høy feber,

opphørt matlyst, brekninger, diaré og buksmerter. Diareen kan være fra mild og vandig til alvorlig og blodig.

I spørsmål og svar finner du informasjon om hvilke regler som gjelder dersom det er mistanke om, eller påvist

Salmonella på katten din.

Smitte fra ville fugler

Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugl, er smittet med Salmonella om vinteren. Katter kan smittes

ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange fugl. Siden både du og katten din kan

bli smittet med Salmonella av ville fugler kan det være lurt å ta følgende forhåndsregler rundt fuglebrettet:

Husk god håndhygiene når du rengjør og fyller på fuglebrett, fuglematere mm.

Fjern avfall under fuglebrettet regelmessig. Granbar på bakken under fuglebrettet kan også hindre smitte.

Velg fortrinnsvis fuglebrett/fuglematere som hindrer at fuglene kan forurense maten med avføring

Eventuelle døde fugler skal kastes i restavfallet

2)

Spørsmål og svar om Salmonella hos katter

Spørsmål og svar for katteeiere

Om salmonellasmitte

Hva er Salmonella?

Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være

hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Symptomene går vanligvis over

av seg selv.

Salmonella kan finnes både hos dyr og mennesker. Forekomsten av salmonella er svært lav i norske husdyr

og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis

sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss,

utgjør en smitterisiko.

Hvert år meldes det mellom 900–1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste er

smittet i utlandet.

Hvordan smitter Salmonella?

Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine- og fjørfekjøtt,

men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder kan være kilde for bakterien.

Salmonella skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen. Smitte kan skje ved at man

får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. I tillegg kan det

forekomme smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Person- til personsmitte eller smitte fra husdyr, inkludert kjæledyr, (hund, katt, fugler og reptiler) og ville dyr

(fugler, pinnsvin) kan forekomme.

Hvor finnes bakteriene hos et smittet dyr?

Bakterien finnes i dyrets tarm og skilles ut i avføringen.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg?

God håndhygiene forebygger smitte. Håndvask er et generelt og viktig hygieneråd. Vask hender med vanlig

såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Hvis jeg har blitt smittet, hvor lang tid tar det før jeg blir syk?

Vanligvis tar det omlag to døgn fra du blir smittet til du blir syk, men det kan variere mellom 6 og 72 timer.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har vært i kontakt med syke dyr?

Det er ikke nødvendig å kontakte lege dersom du ikke har noen symptomer på mage-tarminfeksjon, men bare

har vært i kontakt med noen av dyrene som er smittet eller som kan ha vært smittet med salmonella. Vask

hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror at jeg er smittet?

Salmonellainfeksjoner går vanligvis over av seg selv. Antibiotika er normalt ikke nødvendig for behandling av

sykdommen. I sjeldne tilfeller kan symptomene være alvorlige og langvarige. Ta da kontakt med lege. For å

unngå å overføre smitte til andre, er det viktig at personer med diaré er nøye med håndvask etter toalettbesøk

og før matlaging.

Hvordan blir katter smittet?

Katter kan smittes av Salmonella via fôret eller via nærkontakt med dyr eller mennesker, eller avføring fra

andre som har salmonella. Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugler har Salmonella om vinteren.

Hva er symptomene på salmonella hos katter?

Symptomene på salmonellainfeksjon hos katt kan variere. Noen katter viser ingen symptomer, andre kan ha

milde symptomer med litt temperaturstigning og nedsatt matlyst. I alvorlige tilfeller kan katten ha høy feber,

opphørt matlyst, brekninger, diaré og buksmerter. Diareen kan være fra mild og vandig til alvorlig og blodig.

Når du mistenker at katten har Salmonella

Hva skal jeg gjøre dersom jeg tror katten min har Salmonella?

Dersom katten din er syk, og du tror at den kan ha Salmonella, bør du ta kontakt med veterinæren din. Varsle

veterinæren før du tar med katten.

28.3.2020 Spørsmål og svar om Salmonella hos katter | Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/sporsmaal_og_svar_om_salmonella_hos_katter.37858 2/3

Hvordan undersøkes katten for Salmonella?

Veterinæren undersøker katten din og tar en avføringsprøve. Diagnosen Salmonella kan kun stilles ved

bakteriologisk undersøkelse fra fersk avføring.

Mattilsynet anbefaler at prøven sendes til Veterinærinstituttet, som er det nasjonale referanselaboratoriet for

Salmonella hos dyr i Norge. Du som katteeier må betale for uttaket av prøven, men forsendelsen og analysen

dekkes av Veterinærinstituttet når veterinæren varsler mistanken til Mattilsynet i tråd med regelverket.

Må kattene holdes inne mens vi venter på svar på avføringsprøve?

Ja, katten skal holdes inne så lenge den har symptomer på sykdom (se spørsmål om hva er symptomene på

salmonella hos katter). Dette for å hindre at mennesker og dyr blir smittet av katten din.

Når katten din har fått påvist Salmonella

Hva betyr det at katteholdet har restriksjoner?

Katter som har fått påvist Salmonella får restriksjoner. Mattilsynet ilegger restriksjoner for å hindre at katten

din smitter andre dyr og mennesker. I praksis betyr det at:

Katten(/e) ikke kan delta på katteutstillinger, være på kennel/kattepensjonal eller lignende.

Avføring og sand fra katte kasse skal kastes i restavfall (brennbart avfall)

Katten(/e) kan ikke gå fritt ute så lenge de(n)katten/e har diaré eller har andre symptomer som kan skyldes

infeksjon med Salmonella

Katten min har fått påvist Salmonella, hvordan kan jeg beskytte meg selv og andre mot smitte?

God håndhygiene er viktig, særlig ved kontakt med næringsmidler

Vask av matskåler til dyret og annet utstyr må foregå atskilt fra vask av bestikk, tallerkener etc. til

menneske

Barn, eldre og immunsvekkedepersoner med dårlig immunforsvar bør unngå nærkontakt med

dyret/dyrenesyke dyr

Unngå at dyret slikker mennesker

Renhold og eventuelt desinfeksjon i områder med stor smittebelastning (veranda, innendørsområder hvor

katten oppholder seg ofte).

God håndhygiene etter børsting, bading og annen håndtering av dyrene

Hva hvis jeg ber veterinæren om ikke å melde fra om dyr som har testet positivt?

Salmonella er en B-sykdom som er meldepliktig til Mattilsynet. Veterinærer som ikke melder fra til Mattilsynet,

bryter regelverket.

Hvor lenge varer restriksjonene?

Katten din må ha fullført tre oppfølgingsprøver etter hverandre, og alle prøvene må være negative for

Salmonella, før vi kan oppheve restriksjonene. Første oppfølgingsprøve kan tas tidligst etter 30 dager, neste

prøve tidligst etter 14 dager, og deretter igjen siste prøve tidligst etter 14 dager. Du som dyreeier må betale

for uttak, forsendelse og analyser av disse prøvene.

Dersom du ikke ønsker å ta slike prøver for å få opphevet restriksjonene, vil restriksjoneneoppheves uten

prøvetaking etter 6 måneder. Dette vil være spesifisert i vedtaket du får fra Mattilsynet.

Katten kan gå ute dersom den ikke har diaré eller andre symptomer på Salmonella.

Link:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page